Regulamin korzystania

 1. Wykorzystując obiekty edukacyjne Nadleśnictwa Podanin prowadzone są zajęcia edukacyjne terenowe lub/i kameralne dla grup zorganizowanych. Zajęcia prowadzą pracownicy biurowi
  i terenowi nadleśnictwa oraz opiekunowie grup (nauczyciele).
 2. Zajęcia edukacyjne przy siedzibie nadleśnictwa prowadzone przez pracowników nadleśnictwa odbywają się w terminie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, w wyznaczone dni tygodnia (wtorek lub/i czwartek) w godzinach od 9.00 do 15.00, dla grup maksymalnie
  30 osobowych oraz trwają max. 90 minut.
 3. Zajęcia edukacyjne przy siedzibie nadleśnictwa prowadzone przez opiekunów grup (nauczycieli) odbywają się w ww. terminie, w wyznaczony dzień tygodnia (piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00.
 4. Aby zarezerwować termin i temat zajęć w Labiryncie Wiedzy Przyrodniczej oraz na ścieżce edukacyjnej przy siedzibie nadleśnictwa należy skontaktować się z osobą zajmującą się edukacją w nadleśnictwie Magdaleną Szramą – telefonicznie: 67 282 98 97 lub mailowo: magdalena.szrama@pila.lasy.gov.pl Harmonogram przyjętych terminów i tematów zajęć znajduje się na stronie www.labiryntwiedzy.pl w zakładce terminarz zajęć.
 5. Po uzgodnieniu terminu i tematu zajęć należy wypełnić „Kartę Zgłoszenia” stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, dostępną na stronie labiryntwiedzy.pl
  w zakładce karta zgłoszenia. Skan podpisanej „Karty Zgłoszenia” należy przesłać na adres podanin@pila.lasy.gov.pl lub dostarczyć osobiście na min. 14 dni przed planowaną datą zajęć.
 6. Na pisemny wniosek do Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin, istnieje możliwość zarezerwowania terminu zajęć edukacyjnych przy siedzibie nadleśnictwa poza godzinami pracy Nadleśnictwa.
 7. Zajęcia terenowe przy wiatach edukacyjnych należy umawiać telefonicznie
  z min. 14 dniowym wyprzedzeniem bezpośrednio u miejscowego leśniczego. Wykaz danych telefonicznych dostępny jest na stronie bip nadleśnictwa Podanin.
 8. Podczas zajęć obecność opiekuna/opiekunów grupy jest obowiązkowa. Za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwo i dyscyplinę uczestników zajęć edukacyjnych oraz za szkody powstałe z winy uczestników zajęć, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grup wskazani na karcie zgłoszeniowej. Opiekunowie grup muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć. Pracownicy nadleśnictwa podczas zajęć nie sprawują opieki pedagogicznej ani nie odpowiadają za nadzór wychowawczy nad uczestnikami.
 9. W przypadku rezerwowania zajęć edukacyjnych dla grupy, z którą będzie więcej niż jeden opiekun, jeden z nich musi przyjąć rolę opiekuna – koordynatora, który sporządza w imieniu wszystkich uczestników „Kartę Zgłoszenia”, będąc tym samym osobą do kontaktu z pracownikiem nadleśnictwa.
 10. Po zajęciach edukacyjnych istnieje możliwość skorzystania nieodpłatnie z terenu rekreacyjnego nadleśnictwa w celu przeprowadzenia zabaw ruchowych i/lub zorganizowania ogniska pod wyłączną opieką opiekuna grupy.
 11. Nadleśnictwo zapewnia nieodpłatnie, po uprzednim zadeklarowaniu woli skorzystania, drewno do rozpalenia ogniska.
 12. Nadleśnictwo Podanin nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie rzeczy osobistych należących do osób korzystających z obiektów edukacyjnych.
 13. W przypadku niezaplanowanej nieobecności osoby prowadzącej zajęcia nadleśnictwo zastrzega możliwość zmiany tematu i terminu zajęć, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony opiekun grupy.
 14. Osoby korzystające z obiektów edukacyjnych muszą zapoznać się z naturalnymi zagrożeniami występującymi na terenach leśnych, takich jak np.: możliwość ukąszenia przez owady i kleszcze, możliwość potknięcia się czy poślizgnięć, zagrożenie ze strony spadających gałęzi, możliwość zabłądzenia w terenie leśnym, możliwość wystąpienia reakcji alergicznej, możliwość poparzenia w przypadku korzystania z ogniska.
 15. Za zapoznanie uczestników zajęć edukacyjnych z tymi zagrożeniami, przekazanie zalecenia dobrania stosownego do warunków atmosferycznych i terenowych obuwia i odzieży, oraz dopełnienie wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, odpowiadają opiekunowie grup. Obowiązek dostosowania swojego zachowania do panujących warunków terenowych, spoczywa na osobie korzystającej z obiektów edukacyjnych i wypoczynku na terenach leśnych.
 16. Zawsze gdy zajęcia edukacyjne odbywają się bez udziału pracownika nadleśnictwa, wskazana przez nadleśnictwo osoba dokonuj przekazania Labiryntu Wiedzy Przyrodniczej osobom odpowiedzialnym, o których mowa w pkt. 9, a po zakończeniu zajęć dokonuje jego odbioru. Przekazanie i odbiór odbywa się w oparciu o stan inwentarza Labiryntu Wiedzy Przyrodniczej. Fakt przekazania i odbioru ośrodka musi zostać potwierdzony podpisami
  z podaniem daty i godziny. Wszelkie uwagi stron biorących udział w przekazaniu lub odbiorze Labiryntu Wiedzy Przyrodniczej, które miałyby być podstawą do ewentualnych roszczeń, należy wyrazić oraz umieścić na protokole przed złożeniem podpisów. Osoba przejmująca Labirynt Wiedzy Przyrodniczej od osoby wyznaczonej przez nadleśnictwo odpowiada za jego zdanie w stanie nie gorszym niż w momencie przejęcia, w tym uporządkowanie elementów jego wyposażenia.

Accessibility Toolbar